Komitet Wyborczy Wyborców
Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego
www.kww-wspolnotasamorzadowa.pl

Ważniejsze inwestycję zrealizowane w latach 2010 - 2014
Wybory samorządowe 2018. W niedzielę 21 października wybierzemy nowe władze


fot. Andrzej Zieliński
fot. fot. Andrzej Zieliński

Infrastruktura drogowa

MOST TRZEBIŃSKI
Wartość inwestycji to około 8 mln zł współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ze środków powodziowych oraz z budżetu Starostwa. W ramach tego zadania został przeprowadzony remont generalny drogi powiatowej w ciągu przedmiotowego mostu od ul. Kopernika do ul Isep (tj. od drogi wojewódzkiej nr 945 poprzez most „Trzebiński” do skrzyżowania z planowaną do przebudowy drogą do nowego Szpitala).
W trakcie realizacji jest projekt poszerzenia , przebudowy ulicy Isep od skrzyżowania z ulicą Pola Lisickich do skrzyżowania z drogą Habdasówka wraz z wykonaniem zabezpieczenia drogi od strony potoku Trzebinka murem oporowym.

MOST SPORYSKI
Wartość inwestycji wyniósł łącznie ok. 6,3 mln zł., z czego ok. 4 miliony pochodzi ze środków RPO, natomiast 2 miliony ze środków Starostwa Powiatowego Żywcu. Koszty przebudowy skrzyżowania zamknęły się w kwocie 4 milionów 20 tysięcy złotych. Budżet miasta sfinansował kwotę 380 tysięcy złotych.
Most jest płynnie włączony w istniejącą sieć drogową oraz ulice w dzielnicy Sporysz. Powiększenie szerokości jezdni i chodników na moście usprawnił ruch drogowy oraz umożliwił nieograniczony pod względem ciężarów i gabarytów przejazd pojazdów. Oddzielenie ruchu pieszego barierami od pojazdów zwiększa bezpieczeństwo pieszych na chodnikach mostu i na dojazdach.


MOST W PRZYBOROWIE
Wartość inwestycji to ok. 4,8 mln zł.
Zadanie finansowane było ze środków unijnych -Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu kraju w ramach usuwania szkód powodziowych oraz budżetu Powiatu Żywieckiego.


MOST „u DROŻDŻÓW”
Wartość remontu to ok. 1,8 mln zł.
Inwestycja ta uzyskała wsparcie z MSWiA oraz Wojewody Śląskiego.


MOST W SOPOTNI WIELKIEJ
Remont mostu był możliwy dzięki pomocy finansowej Nadleśnictwa Jeleśnia, które przekazało kwotę 26 tyś zł. oraz Spółce Prowater z Sopotni Wielkiej, która przekazała kwotę 5 tyś zł. Pozostałą kwotę w wysokości 20 tyś. zł pokryło Starostwo Powiatowe w Żywcu.
Całość prac został wykonany przez pracowników służb liniowych PZD w Żywcu.

 


- W ramach usuwania skutków powodzi 2010 r. zlecono i wykonano 64 dokumentacje popowodziowe. W oparciu o nie zrealizowano 31 zadań w tym 16 odbudów mostów za łączną kwotę 8 388 814 zł oraz 15 remontów dróg, murów oporowych i poboczy na kwotę 5 858 147 zł.
Niektóre przykłady odbudów i remontów uszkodzonych mostów na drogach powiatowych w miejscowościach :
Rajcza Nickulina – wartość– 618 000 zł, Rycerka Dolna– 594 983 zł, Kocierz Rychwałdzki – 536 763 zł, Tresna – 475 000 zł, Krzyżowa– 465 247 zł, Pewel Wielka – 443 304 zł, Sól– 328 124 zł, Rycerka Górna – 164 819 zł
i wiele innych o wartości poniżej 150 000 zł. prowadzonych w różnych gminach.

-W ramach osłony przeciwosuwiskowej wykonano prace zabezpieczające nowo wybudowany odcinek DP Milówka - Prusów za kwotę 2 904 791 zł.

- W ramach EWT wykonano przebudowę DP Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły na terenie Gminy Rajcza (2,605 km), Gminy Ujsoły (3,115 km) oraz chodnik o długości 1533,6 m w miejscowości Rajcza za kwotę 4 510 685 zł

- W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Schetynówki) wykonano odcinek DP Pietrzykowice – Lipowa – Ostre – Twardorzeczka o długości 3,28 km w miejscowości Lipowa za kwotę 1 940 393 zł.

W 2011 roku wykonano remonty cząstkowe dróg (pozimowa modernizacja) na łączną kwotę 1 365 541 zł.)

W 2012 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej kolejnych 28 zadań i wykonano większość z nich, z których największe :

- remont DP w miejscowości Twardorzeczka – wartość 1 989 442 zł
- remont DP w miejscowości Sopotnia Wielka – dł. 4175 m – wartość 1 587 834 zł
- odbudowa DP w miejscowości Kamesznica – wartość 1 045 755 zł
- zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska DP w m. Koszarawa Bystra –wart. 808 804 zł.
- remont DP w miejscowości Pewel Wielka – długość 1884 m – wartość 692 241 zł
- remont uszkodzonego odcinka DP Żywiec-Trzebinia –Juszczyna w m. Żywiec i 
Trzebinia o długości 535 m +745 m o wartości łącznej 570 362 zł.
- remont DP w miejscowości Juszczyna – długość 1 400 m – wartość 534 424 zł
- odbudowa uszkodzonej DP + mikropale iniekcyjne w m. Kamesznica – wartość
519 240 zł
- remont uszkodzonej DP Rajcza- Sól – Zwardoń długości 400 m wartość 318 807 zł
- remont uszkodzonej DP w m. Nieledwie o długości 700 m. – wartość 308 835 zł
i wiele innych o wartości poniżej 300 000 zł.

W 2012 roku wykonano remonty cząstkowe dróg (pozimowa modernizacja) na łączną kwotę 1 375 000 zł.

Wykonano remonty kolejnych uszkodzonych odcinków dróg powiatowych (np. Kamesznica – Milówka - Rajcza- Ujsoły – Granica Państwa w m. Rajcza – wart.1 156 490 zł) Zrealizowano, bądź są w trakcie ukończenia duże zadania drogowo-mostowe:
- odbudowa Mostu Trzebińskiego w m. Żywiec – wartość 7 242 809 zł. – XII 2013
- odbudowa mostu w Przyborowie – wartość 4 846 846 zł.– XII 2013
- remont i modernizacja Mostu „u Drożdżów” w m. Cisiec – wartość 1 451 400 zł - XII 2013
- odbudowa mostu w m. Sól – wartość 333 270 zł – zrealizowano
- remont mostu w m. Żabnica – wartość 338 193 zł – w trakcie realizacji
- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Isep w Żywcu (stanowiącej odcinek DP 1428 S 
Żywiec-Trzebinia-Juszczyna) na odcinku od Mostu Trzebińskiego do skrzyżowania ul. Isep
z ul. Pola Lisickich wartość – 329 876 zł.
- przebudowa skrzyżowania DP w m. Wieprz – wartość 222 595 zł. – w trakcie realizacji

Wykonano szereg dokumentacji projektowych na zadania drogowo-mostowe m.in.
- przebudowa odcinka DP 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (od skrzyżowania z ul. Pola Lisickich do skrzyżowania z ul. Habdasówka) wraz z przebudową urządzeń obcych i poszerzeniem drogi – wykonanie prac w 2014 roku – związane z budową Nowego Szpitala w Żywcu.

W 2013 roku wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg (pozimowa modernizacja) na łączna kwotę 1 331 000 zł.

W tej kadencji Rady Powiatu w Żywcu Zarząd przyjął nowe rozwiązanie odtwarzania jezdni dróg powiatowych po prowadzonych przez Międzygminny Związek ds. Ekologii robotach kanalizacyjnych. W ramach rozliczenia za zajęcie pasa drogowego odtwarzana była na większości odcinkach dróg cała szerokość jezdni. W ten sposób położono nowe nawierzchnie na drogach : DP 1413 S w Gilowicach (2 476 m), DP 1412 S w Rychwałdzie (2 855 m),
DP 1441 S w Złatnej (3 350 m), DP 1444 w Rycerce Górnej (300 m), DP 1447 S w Soli (1050 m), DP 1437 S w Soli - Kiczorze (130 m). DP nr 1457 S Żywiec, ul. Podlesie (550 m )
DP nr …. ul. Klonowa ( … m )

Oświata

- Adaptacja i rozbudowa obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 9 dla potrzeb ZSDiL w Żywcu z pełną termomodernizacją starej części szkoły. KWOTA: 4 335 015 zł. Zakończono inwestycję w 2013 r.

- Modernizacja Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- wkład Starostwa Powiatowego w latach 2011-2013r: 390.000 złotych.

- Budowa Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej i Samorządowej w Żywcu : Ministerstwo Kultury - 8.500.000 złotych, Starostwo Powiatowe 200.000 złotych

- Termomodernizacja budynku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w PCKP w Żywcu ul. KEN 3 ( 1 381 263 zł - 2011 r.)

- Remont dachu na budynku ZSOiT w Milówce wraz z dociepleniem sali gimnastycznej
(160 000 zł - 2012r.)

- Budowa placu zabaw przy SOSW w Żywcu-Sporyszu w ramach programu
„Radosna Szkoła” (176 000zł.- 2012r.)

- Odwodnienie i osuszenie murów budynku I LO im. M. Kopernika w Żywcu
(222 731 zł - 2011r.)

- Odnowienie elewacji i stolarki okiennej w ZSEG w Żywcu (111 000 zł - 2013r. )

- Modernizacja układu grzewczego w ZSME w Żywcu (65 102 zł – 2011 r.)

Zrealizowano

- Projekty i programy stypendialne dla uczniów obejmujące również organizację zajęć pozalekcyjnych:

1. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” - stypendia wartość 294 000 zł. - 2011r.
2. „Inwestycja w wiedzę kapitałem na przyszłość” - stypendia wartość 1130 987 zł- 2011r.
3. „Mam zawód mam pracę w regionie” - stypendia wartość 1 546 733 zł. - 2013r.
4. „Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie” wartość 1 090 823 zł. realizacja 2013-2015 r.

- Projekt „Doskonalenie Kadry Oświatowej w Powiecie Żywieckim” Organizator Rozwoju Edukacji (ORE) – skierowany do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych . Wartość projektu 1 962 528 zł. Pełne finansowanie po stronie ORE. Realizacja od X 2013-VI 2015 r.

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA

- Realizacja kolejnych etapów Rewitalizacji Nowego Zamku w Żywcu w ramach projektu „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu”
- Zakończenie III etapu zadania związanego z remontem części pomieszczęń
wewnętrznych Zamku (419 279 zł. – XII 2011 r.)
- Etap IV wykonanie i montaż miniatur wraz z zagospodarowaniem Parku Miniatur
- wykonanie 4 ostatnich makiet i ich montaż (582 751 zł-IX 2011 r.)
- zagospodarowanie Parku Miniatur (1 182 103 zł – XII 2011 r.)
- Etap V - Projekt pn „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego
poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku w 
Żywcu”. Należą do nich „Salon Biały”, „Salon Marii Teresy Habsburg”, „Pokój
Zimowy”, „Gabinet arcyksięcia Karola Stefana Habsburga” ( 1 000 000 zł – 2013 r.)
- Poprawa bazy okołoturystycznej w ramach projektu „Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu Południowego” – w tym:
- oddanie do użytku Parkuru w Żywcu – Moszczanicy –(951 759 zł. – 2011r.)
- oddanie do użytku Basenu w SSM w Zarzeczu – (493 000 zł. – 2011 r.)

- Rewitalizacja Pałacu Kempińskich w Żywcu – Moszczanicy – odrestaurowanie skrzydła południowego ( 494 108 zł. – 2013 r.)

- Ruszyły działania w ramach realizacji projektu „Przyspieszenie rozwoju infrastruktury turystycznej regionów Námestovo i Powiatu Żywieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Celem projektu jest wzrost i wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru przygranicznego.

 
Obsługa obywatela - Informacja Publiczna

- Adaptacja budynku przy Al. Wolności 2 na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu (Komunikacji, Geodezji i Kartografii). (KWOTA: 4 840 901 zł. – inwestycję zakończono w 2013 roku)

- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
( 994 292 zł. – 2011 r.)


- Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu – Moszczanicy
Zakończono kolejny etap prac remontowych w Pałacu Kępińskich w Żywcu – Moszczanicy
w ramach projektu „Adaptacja Pałacu Kępińskich do funkcji centrum kultury, edukacji i biznesu”
(Kwota: około 460 000 zł )

- Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS)
(2 321 435 zł - XII 2011)

- Elektroniczna Platforma Komunikacji w Powiecie Żywieckim (1 030 870 zł – 2013r.)

- Realizacja unijnego projektu Akademia Dobrego Rządzenia w ramach którego przeszkolono pracowników Starostwa Powiatowego w Żywcu (1 841 340 zł. – 2013 r.). Pełne finansowanie w ramach środków Unii Europejskiej.

- Aktywne formy zwalczania bezrobocia – programy (8) realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – realizacja 2011-2013 na kwotę 8 074 661 zł.

- Projekt systemowy „STOP WYKLUCZENIU”- Aktywni, Świadomi, Samodzielni – realizacja projektu PCPR zakończona 2013 r. Kwota 1 080 311 zł.
Zarząd Powiatu Żywieckiego


- Starostwo Powiatowe w Żywcu zrealizowało projekt pn. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu”
Łączna wartość zadania wynosi 12 060 460,67 zł przy udziale finansowym Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 10 179 685,65 zł co stanowi 85,00 % oraz środków Powiatu Żywieckiego w wysokości 1 796 415,12 zł co stanowi 15 %.
Powiat Żywiecki zakończył realizację projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu”
- pomieszczenie nr 1 –„ Salon Biały”,
- pomieszczenie nr 2 – „Salon Marii Teresy Habsburg”,
- pomieszczenie nr 3 – „Pokój Zimowy”,
- pomieszczenie nr 4 – „Gabinet arcyksięcia Karola Stefana Habsburga”
Całkowita wartość projektu wynosi 970 245,40 zł, przy udziale finansowym środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85,00% co stanowi 822 638,50 zł, oraz środków własnych Powiatu Żywieckiego w wysokości 15,00% stanowiące 147 606,90 zł.

 

Ochrona Zdrowia

Realizacja umowy o partnerstwie publiczno prywatnym na budowę Szpitala Powiatowego w Żywcu zawartej z InterHealth Kanada w dn. 15.09.2011 r.

Zobowiązania Partnera Publicznego - Powiat
Zgodnie z w/w umową Starostwo zobowiązało się do dostarczenia do granic nieruchomości wszelkich mediów (z wyjątkiem ogrzewania i gazu) oraz infrastruktury dostępu niezbędnej
w celu realizacji przedsięwzięcia w nowym Szpitalu (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, drogi, woda, ścieki, wody opadowe, energia elektryczna

Obecny status prac wynikających z obowiązku Powiatu:
I . Stan prawny nieruchomości
Uregulowane zostały sprawy związane z nieruchomością poł. w Żywcu przy ul. Pola Lisickich przeznaczoną pod budowę nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu. W tym została uregulowana sprawa przebiegu koryta cieku „za Dworem”. Wybudowany nowy odcinek koryta cieku. Dokonano zamiany nieruchomości znajdującej się w centrum kompleksu przeznaczonego pod budowę Szpitala. Dokonano zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.
II. Drogi
1.Most „Trzebiński” w trakcie budowy, termin realizacji do końca 2013r. W ramach tego zadania jest przeprowadzany remont generalny drogi powiatowej w ciągu przedmiotowego mostu od ul. Kopernika do ul Isep (tj. od drogi wojewódzkiej nr 945 poprzez most „Trzebiński” do skrzyżowania z planowaną do przebudowy drogą do nowego Szpitala).
W trakcie realizacji jest projekt poszerzenia , przebudowy ulicy Isep od skrzyżowania z ulicą Pola Lisickich do skrzyżowania z drogą Habdasówka wraz z wykonaniem zabezpieczenia drogi od strony potoku Trzebinka murem oporowym.
2. Budowa nowej drogi zapewniającej dojazd do nowobudowanego Szpitala Powiatowego
w Żywcu – wykonano projekt i zostało wydane pozwolenie na budowę.
III. Energia elektryczna
1. Energia na czas budowy - jest wykonany projekt przyłącza energetycznego na czas budowy. Przyjęto zgłoszenie robót budowlanych na budowę przyłącza energetycznego wykonanego linią napowietrzną 15kV wraz ze słupową napowietrzną stacją transformatorową 15/0,4kV w celu zasilania placu budowy Szpitala Powiatowego w Żywcu.
2. Energia docelowa - złożono wnioski o pozwolenie na budowę:
- budowa linii kablowej SN-15kV – przyłączenie i zasilanie podstawowe
– budowa linii kablowej SN -15kV,– przyłącze 2- zasilanie rezerwowe,
IV. Woda i kanalizacja
Prowadzone są prace doprowadzające te media do działki. Przyłącze wody na czas budowy możliwe jest w każdej chwili w ramach istniejącej sieci.
V. Gaz
Prowadzone są prace projektowe.

Zobowiązanie Partnera Prywatnego - InterHealth Canada

Warunki finansowania przedsięwzięcia – na podstawie z SIWZ
„Starostwo w wyniku przeprowadzonego postępowania wybierze Partnera Prywatnego, który zaangażuje własne i pozyskane środki finansowe na Realizację Przedsięwzięcia.
Partner Prywatny będzie ponosił odpowiedzialność za finansowanie Przedsięwzięcia i pozyskanie wymaganych środków finansowych.”

Z chwilą podpisania umowy PPP Partner Prywatny rozpoczął rozmowy z Bankami o sfinansowaniu tego projektu. W związku z tym, że podstawowe i główne (90%) przychody szpitali to kontrakt z NFZ – Banki jako jedno z głównych zabezpieczeń postawiły wymóg uzyskania od NFZ lub Ministra Zdrowia gwarancji długoterminowego kontraktu na świadczenie usług zdrowotnych. Problemem dla Banków okazał się koncept kontraktowania świadczeń medycznych na okres do 3 lat , przy wymaganym okresie kredytowania od 15 do 20 lat. Prawie roczne próby wydłużenia kontraktowania świadczeń medycznych na okres 10 do 15 lat podejmowane przez Partnera Publicznego i Prywatnego w Ministerstwie Zdrowia i NFZ (także przy pomocy parlamentarzystów) nie przyniosły oczekiwanego efektu.
Drugą, równie często podnoszoną kwestią, była gwarancja zapłaty przez NFZ szpitalowi za tzw. nadwykonania usług medycznych. Pomimo faktu, że nadwykonania nie były przez NFZ kwestionowane – nie sposób uzyskać zwrotu poniesionych kosztów.
Mimo tych trudności Partnerowi Prywatnemu udało się przekonać Banki do tego projektu.
Partner Prywatny poinformował, iż proces negocjacyjny z jednym z Banków zakończył się uzyskaniem zielonego światła (wstępnej akceptacji projektu przez komitet kredytowy). Warunkiem podpisania umowy kredytowej jest znalezienie partnera dla Niego wśród banków komercyjnych. Bank ten potwierdził chęć partycypacji w 50% wymaganej kwoty kredytu długoterminowego.
Ponadto Partner Prywatny poinformował nas, że firma doradcza działająca na jego rzecz współpracuje z Konsorcjum Banków, które będąc na etapie analizowania dokumentacji finansowej stanowiącej podstawę wniosku kredytowego wyraziły wstępną chęć partycypacji finansowej w projekcie żywieckim. Podejmowane działania mają na celu formalne stworzenie Konsorcjum Banków, wynegocjowanie warunków umowy konsorcjalnej, w efekcie zawarcia umowy kredytowej.
Zgodnie z deklaracją doradców finansowych - przewidywany termin uzyskania pozytywnej opinii kredytowej to 30 listopada 2013r.
Prowadzone są również rozmowy w utworzonej przez Ministerstwo Skarbu Agencji Rządowej Polskie Inwestycje Rozwojowe PIR S.A., której celem jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych na terenie Polski. PIR S.A. pełni rolę inwestora kapitałowego i dostawcy finansowania typu mezzanine w projektach infrastrukturalnych. W chwili obecnej symultanicznie, prowadzony jest przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy.
Na podstawie przesłanych ofert cenowych został potwierdzony budżet budowy nowego szpitala. Partner Prywatny uszczegóławia plan medyczny, w celu odzwierciedlenia najnowszych strategii NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia oraz prowadzi negocjacje w sprawie wyceny i zakupu sprzętu medycznego stanowiącego pokaźną część kosztów inwestycji.

Partner Prywatny przedłożył gotowy projekt budowlany przyszłego Szpitala Powiatowego w Żywcu i uzyskał pozwolenie na budowę.

    KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego  |  ul. Sosnowa 25, 34-300 Żywiec   |        |