Komitet Wyborczy Wyborców
Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego
www.kww-wspolnotasamorzadowa.pl

Program KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego

fot. Andrzej Zieliński
fot. fot. Andrzej Zieliński

Z programu wyborczego dla miasta Żywca


Od 20 lat aktywnie działamy na rzecz rozwoju miasta Żywca. Nasz program jest przemyślany i długofalowy. Nie składamy zobowiązań bez pokrycia, tylko konsekwentnie staramy się realizować zakładane cele – dlatego wiele obietnic udało się przez ostatnie lata już spełnić. W sposób szczególny zwracać będziemy uwagę na następujące obszary zagadnień:

1. Czyste powietrze w naszym mieście.

Wprowadzimy rozwiązania systemowe, które rozwiążą problem czystości powietrza na obszarze całego miasta. Mamy tu na myśli:

- podjęcie zdecydowanych działań z wykorzystaniem programów związanych z ochroną środowiska i likwidacją niskiej emisji (pompy ciepła, fotowoltaika, termomodernizacja budynków),

- modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej - likwidacja lokalnych kotłowni,

- kolejne etapy gazyfikacji miasta.

- wykorzystanie innowacyjnych źródeł ciepła


2. Budownictwo mieszkaniowe.

Wyznaczymy atrakcyjne tereny budowlane, na których będą powstawać mieszkania dla młodych mieszkańców Żywca. Musimy stworzyć warunki dla kolejnych pokoleń Żywczaków, aby w swoim rodzinnym mieście chcieli mieszkać i pracować Przygotujemy propozycję zagospodarowania terenu dla przyszłej inwestycji (koncepcja, projekt, uzbrojenie terenu) oraz pozyskamy środki finansowe na ten cel.

 
3. Rozwój lokalny

Położymy nacisk na stały rozwój naszego miasta, w którym dominować będzie realizacja ważnych dla miasta inwestycji, dotyczących przede wszystkim układu komunikacyjnego. Musimy także pamiętać o poprawie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Myślimy tutaj w szczególności o:

- oczyszczeniu Jeziora Żywieckiego wraz z zagospodarowaniem jego brzegów na cele sportowo-rekreacyjne,

- dokończeniu budowy drogi ekspresowej Żywiec – Zwardoń,

- całościowe opracowanie układu komunikacyjnego w centrum miasta,

- kompleksową naprawę dróg i chodników wraz z budową nowych parkingów,

- przygotowanie terenów dla inwestorów i przedsiębiorców,

- dokończenie infrastruktury wodno – ściekowej,

- dbałość o równomierne nakłady finansowe i rozwój poszczególnych dzielnic miasta.


4.Wychowanie dzieci i młodzieży.

Chcemy w dalszym ciągu rozbudowywać i remontować placówki oświatowe w mieście, aby zapewnić naszym dzieciom i młodzieży harmonijny i prawidłowy rozwój fizyczny, a także intelektualny. Dlatego:

- modernizować będziemy kolejne budynki oświatowe,

- dla najmłodszych stworzymy kolejne miejsca w żłobku,

- zabiegać będziemy o budowę nowego kompleksu basenowego,

- dokończymy budowę hal sportowych dla żywieckich szkół,

- rozbudujemy tereny sportowe i rekreacyjne w mieście (boiska ze sztuczną nawierzchnią, stadion lekkoatletyczny, lodowisko, place zabaw, ścieżki rowerowe, skatepark),

- promować będziemy zdrowy styl życia poprzez działania na rzecz turystyki, sportu i rekreacji,

- będziemy nadal wspierać działalność pozalekcyjną,

- położymy nacisk na rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw aktywnych i prospołecznych, a także wychowanie w duchu samorządności i obywatelskiej odpowiedzialności; dalsze wspieranie działalności Młodzieżowej Rady Miasta.

5. Promowanie Żywca jako miasta przyjaznego i bezpiecznego.

Pragniemy rozwijać miasto, w którym dobrze będzie żyć się mieszkańcom, ale też chętnie przybywać tu będą turyści, a także ludzie chcący w Żywcu zamieszkać i pracować. Chcemy, żeby nasza miejscowość była coraz piękniejsza, pełna odnowionych zabytków, przyjazna i bezpieczna dla wszystkich oraz żeby swoje miejsce mogli znaleźć tutaj ludzie starsi, dla których należy stworzyć warunki aktywnego funkcjonowania w społeczności lokalnej, a także Ci, którym trudno odnaleźć się w obecnej rzeczywistości. Postaramy się osiągnąć to poprzez:

- budowę nowego Szpitala Powiatowego,

- opracowanie koncepcji centrum sportowo-rekreacyjnego w Żywcu-Zabłociu,

- wspieranie budownictwa społecznego i socjalnego,

- zagospodarowanie Pałacu Habsburgów,

- wspieranie imprez kulturalnych pielęgnujących kulturę narodową i tradycje regionu,

- wspieranie stowarzyszeń zajmujących się aktywizowaniem ludzi starszych,

- wspomaganie działalności organizacji służących pomocą ludziom niepełnosprawnym i ubogim,

- tworzenie klubów seniora w kolejnych dzielnicach miasta,

- wdrożenie karty mieszkańca z wachlarzem ulg przy korzystaniu z różnego typu usług publicznych

- zwiększenie dbałości o czystość i porządek w mieście.

    KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego  |  ul. Sosnowa 25, 34-300 Żywiec   |        |